Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Тэнгэрплаза
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Хамгаалагч 2021-03-19